Dây điện bọc nhựa PVC - 450/050V, TCVN 6610-3

Dây điện bọc nhựa PVC - 450/750V, TCVN 6610-3

- VC-1,5(ø 1,38) - 450/750V: 5.220đ/m

- VC-2,5( ø 1,77) - 450/750V 8.360đ/m

- VC-4,0 (ø 2,24 ) - 450/750V 13.040đ/m

- VC-6,0(ø 2.74) - 450/750V 19.220đ/m

- VC-10,0(ø 3,56) - 450/750V 32.300đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)

Xem tiếp
Dây đồng đơn cứng bọc PVC - 300/500V, TCVN 6610-3

Dây đồng đơn cứng bọc PVC - 300/500V, TCVN 6610-3

- VC-0,50(ø 0,80) - 300/500V: 2.180đ/m

- VC-0,75(ø 00,97) - 300/500V: 2.850đ/m

- VC-1,00(ø 1,13) - 300/500V: 3.620đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)

Xem tiếp
Dây đồng đơn cứng bọc nhựa PVC (VC - 600V, Theo JIS C 3307)

Dây đồng đơn cứng bọc nhựa PVC (VC - 600V, Theo JIS C 3307)

- VC-2(01,6)-600V: 6.930đ/m

- VC-3(02,0)-600V: 10.500đ/m

- VC-8(03,2)-600V: 26.500đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)

Xem tiếp
Dây điện bọc nhựa PVC - 300/500V, TCVN 6610-3

Dây điện bọc nhựa PVC - 300/500V, TCVN 6610-3

- VCm-0,5(1x16/0.2)-300/500V: 2.090đ/m

- VCm-0,75(1x24/0,2)-300/500V: 2.900đ/m

- VCm-1,0(1x32/0,2)-300/500V: 3.720đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)

Xem tiếp
Dây điện bọc nhựa PVC - 450/750V, TCVN 6610-3

Dây điện bọc nhựa PVC - 450/750V, TCVN 6610-3

- VCm-1,5-(1x30/0,25)-450/750V: 5.460đ/m

- VCm-2,5-(1x50/0,25)-450/750V: 8.750đ/m

- VCm-4-(1x56/0,30)-450/750V: 13.530đ/m

- VCm-6-(1x84/0,30)-450/750V: 20.500đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)Xem tiếp
Dây điện bọc nhựa PVC - 0.6//1kW, Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1

Dây điện bọc nhựa PVC - 0.6//1kW, Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1

- VCm-10(1x77/0,4)-0,6/1kV: 36.800đ/m

- vcm-16(1x12610.4)-o,6/1kV: 54.300đ/m

- VCm-25(1x196/0,4) -0,6/1kV: 84.000đ/m

- VCm-35(1x273/0,4)-0,6/1kV: 119.100đ/m

- VCm-50(1x380/0,4)-0,6/1kV: 171.200đ/m

- VCm-70(1x361/0.5)-0,6/1kV: 238.200đ/m

- VCm-95(1x475/0,5)-0,6/1kV: 312.200đ/m

- VCm-120(1x608/0.5)-0,6/1kV: 395.100đ/m

- VCm-150(1x740/0,5)-0,6/1kV: 512.900đ/m

- VCm-185(1x925/0,5)-0,6/1kV: 607.500đ/m

- VCm-240(1x1184/0,5) -0,6/1kV: 803.700đ/m

- VCm-300(1x1525/0,5)-0,6/1kV: 1.003.200đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)Xem tiếp