Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

- DVV/Sc-2x0,5-0,6//1kV: 17.630đ/m

- DVV/Sc-2x0,75-0,6//1kV: 20.500đ/m

- DVV/Sc-2x1-0,6//1kV: 24.400đ/m

- DVV/Sc-2x1,5-0,6//1kV: 28.800đ/m

- DVV/Sc-2x2,5-0,6//1kV: 36.900đ/m

- DVV/Sc-2x4-0,6//1kV: 50.300đ/m

- DVV/Sc-2x6-0,6//1kV: 64.100đ/m

- DVV/Sc-2x10-0,6//1kV: 93.900đ/m

- DVV/Sc-2x16-0,6//1kV: 137.000đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)Xem tiếp
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

- DVV/Sc-3x0,5-0,6//1kV: 21.100đ/m

- DVV/Sc-3x0,75-0,6//1kV: 24.500đ/m

- DVV/Sc-3x1-0,6//1kV: 29.500đ/m

- DVV/Sc-3x1,5-0,6//1kV: 35.600đ/m

- DVV/Sc-3x2,5-0,6//1kV: 46.800đ/m

- DVV/Sc-3x4-0,6//1kV: 65.700đ/m

- DVV/Sc-3x6-0,6//1kV: 87.200đ/m

- DVV/Sc-3x10-0,6//1kV: 128.900đ/m

- DVV/Sc-3x16-0,6//1kV: 190.800đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)Xem tiếp
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

- DVV/Sc-4x0,5-0,6//1kV: 24.600đ/m

- DVV/Sc-4x0,75-0,6//1kV: 28.600đ/m

- DVV/Sc-4x1-0,6//1kV: 35.000đ/m

- DVV/Sc-4x1,5-0,6//1kV: 42.500đ/m

- DVV/Sc-4x2,5-0,6//1kV: 57.000đ/m

- DVV/Sc-4x4-0,6//1kV: 81.300đ/m

- DVV/Sc-4x6-0,6//1kV: 108.300đ/m

- DVV/Sc-4x10-0,6//1kV: 165.200đ/m

- DVV/Sc-4x16-0,6//1kV: 247.100đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)Xem tiếp
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (5 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (5 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

- DVV/Sc-5x0,5-0,6//1kV: 27.600đ/m

- DVV/Sc-5x0,75-0,6//1kV: 32.400đ/m

- DVV/Sc-5x1-0,6//1kV: 40.100đ/m

- DVV/Sc-5x1,5-0,6//1kV: 49.400đ/m

- DVV/Sc-5x2,5-0,6//1kV: 67.200đ/m

- DVV/Sc-5x4-0,6//1kV: 96.800đ/m

- DVV/Sc-5x6-0,6//1kV: 130.500đ/m

- DVV/Sc-5x10-0,6//1kV: 201.500đ/m

- DVV/Sc-5x16-0,6//1kV: 301.800đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)Xem tiếp
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (7 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (7 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

- DVV/Sc-7x0,5-0,6//1kV: 33.300đ/m

- DVV/Sc-7x0,75-0,6//1kV: 39.600đ/m

- DVV/Sc-7x1-0,6//1kV: 50.000đ/m

- DVV/Sc-7x1,5-0,6//1kV: 62.400đ/m

- DVV/Sc-7x2,5-0,6//1kV: 86.900đ/m

- DVV/Sc-7x4-0,6//1kV: 125.700đ/m

- DVV/Sc-7x6-0,6//1kV: 174.300đ/m

- DVV/Sc-7x10-0,6//1kV: 272.300đ/m

- DVV/Sc-7x16-0,6//1kV: 412.500đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)Xem tiếp
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (8 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (8 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

- DVV/Sc-8x0,5-0,6//1kV: 38.900đ/m

- DVV/Sc-8x0,75-0,6//1kV: 46.100đ/m

- DVV/Sc-8x1-0,6//1kV: 57.800đ/m

- DVV/Sc-8x1,5-0,6//1kV: 71.900đ/m

- DVV/Sc-8x2,5-0,6//1kV: 99.800đ/m

- DVV/Sc-8x4-0,6//1kV: 143.700đ/m

- DVV/Sc-8x6-0,6//1kV: 200.000đ/m

- DVV/Sc-8x10-0,6//1kV: 312.200đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)Xem tiếp
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (10 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (10 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

- DVV/Sc-10x0,5-0,6//1kV: 45.800đ/m

- DVV/Sc-10x0,75-0,6//1kV: 54.600đ/m

- DVV/Sc-10x1-0,6//1kV: 69.300đ/m

- DVV/Sc-10x1,5-0,6//1kV: 87.000đ/m

- DVV/Sc-10x2,5-0,6//1kV: 121.800đ/m

- DVV/Sc-10x4-0,6//1kV: 177.800đ/m

- DVV/Sc-10x6-0,6//1kV: 248.100đ/m

- DVV/Sc-10x10-0,6//1kV: 389.100đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)Xem tiếp
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (12 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (12 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

- DVV/Sc-12x0,5-0,6//1kV: 50.700đ/m

- DVV/Sc-12x0,75-0,6//1kV: 61.200đ/m

- DVV/Sc-12x1-0,6//1kV: 78.500đ/m

- DVV/Sc-12x1,5-0,6//1kV: 95.900đ/m

- DVV/Sc-12x2,5-0,6//1kV: 137.700đ/m

- DVV/Sc-12x4-0,6//1kV: 208.100đ/m

- DVV/Sc-12x6-0,6//1kV: 291.900đ/m

- DVV/Sc-12x10-0,6//1kV: 459.000đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)Xem tiếp
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (14 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (14 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

- DVV/Sc-14x0,5-0,6//1kV: 56.100đ/m

- DVV/Sc-14x0,75-0,6//1kV: 68.400đ/m

- DVV/Sc-14x1-0,6//1kV: 88.800đ/m

- DVV/Sc-14x1,5-0,6//1kV: 113.300đ/m

- DVV/Sc-14x2,5-0,6//1kV: 159.000đ/m

- DVV/Sc-14x4-0,6//1kV: 239.100đ/m

- DVV/Sc-14x6-0,6//1kV: 336.300đ/m

- DVV/Sc-14x10-0,6//1kV: 531.000đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)Xem tiếp
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (16 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (16 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

- DVV/Sc-16x0,5-0,6//1kV: 58.400đ/m

- DVV/Sc-16x0,75-0,6//1kV: 72.500đ/m

- DVV/Sc-16x1-0,6//1kV: 93.500đ/m

- DVV/Sc-16x1,5-0,6//1kV: 121.200đ/m

- DVV/Sc-16x2,5-0,6//1kV: 177.000đ/m

- DVV/Sc-16x4-0,6//1kV: 268.400đ/m

- DVV/Sc-16x6-0,6//1kV: 378.800đ/m

- DVV/Sc-16x10-0,6//1kV: 600.300đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)Xem tiếp
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (19 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (19 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

- DVV/Sc-19x0,5-0,6//1kV: 64.700đ/m

- DVV/Sc-19x0,75-0,6//1kV: 84.300đ/m

- DVV/Sc-19x1-0,6//1kV: 111.000đ/m

- DVV/Sc-19x1,5-0,6//1kV: 144.200đ/m

- DVV/Sc-19x2,5-0,6//1kV: 204.600đ/m

- DVV/Sc-19x4-0,6//1kV: 313.400đ/m

- DVV/Sc-19x6-0,6//1kV: 444.200đ/m

- DVV/Sc-19x10-0,6//1kV: 707.100đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)Xem tiếp
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (24 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (24 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

- DVV/Sc-24x0,5-0,6//1kV: 81.500đ/m

- DVV/Sc-24x0,75-0,6//1kV: 101.400đ/m

- DVV/Sc-24x1-0,6//1kV: 133.500đ/m

- DVV/Sc-24x1,5-0,6//1kV: 175.700đ/m

- DVV/Sc-24x2,5-0,6//1kV: 258.900đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)Xem tiếp
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (27 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (27 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

- DVV/Sc-27x0,5-0,6//1kV: 91.500đ/m

- DVV/Sc-27x0,75-0,6//1kV: 110.900đ/m

- DVV/Sc-27x1-0,6//1kV: 146.700đ/m

- DVV/Sc-27x1,5-0,6//1kV: 193.800đ/m

- DVV/Sc-27x2,5-0,6//1kV: 287.000đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)Xem tiếp
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (30 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (30 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

- DVV/Sc-30x0,5-0,6//1kV: 99.000đ/m

- DVV/Sc-30x0,75-0,6//1kV: 120.800đ/m

- DVV/Sc-30x1-0,6//1kV: 161.100đ/m

- DVV/Sc-30x1,5-0,6//1kV: 212.400đ/m

- DVV/Sc-30x2,5-0,6//1kV: 315.800đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)Xem tiếp
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV, TCVN 5935-1 (37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

- DVV/Sc-37x0,5-0,6//1kV: 116.000đ/m

- DVV/Sc-37x0,75-0,6//1kV: 147.500đ/m

- DVV/Sc-37x1-0,6//1kV: 199.400đ/m

- DVV/Sc-37x1,5-0,6//1kV: 255.200đ/m

- DVV/Sc-37x2,5-0,6//1kV: 381.800đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)Xem tiếp