Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0.6/1kV, AS/NZS 5000.1/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (1 lõi, ruột đồng, băng FR-Mica, cách điện FR-PVC)

Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0.6/1kV, AS/NZS 5000.1/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (1 lõi, ruột đồng, băng FR-Mica, cách điện FR-PVC)

- CV/FR-1-0,6//1kV: 8.270đ/m

- CV/FR-1,5-0,6//1kV: 10.220đ/m

- CV/FR-2,5-0,6//1kV: 13.740đ/m

- CV/FR-4-0,6//1kV: 19.650đ/m

- CV/FR-6-0,6//1kV: 26.600đ/m

- CV/FR-10-0,6//1kV: 41.000đ/m

- CV/FR-16-0,6//1kV: 59.100đ/m

- CV/FR-25-0,6//1kV: 91.100đ/m

- CV/FR-35-0,6//1kV: 123.000đ/m

- CV/FR-50-0,6//1kV: 169.200đ/m

- CV/FR-70-0,6//1kV: 235.700đ/m

- CV/FR-95-0,6//1kV: 322.400đ/m

- CV/FR-120-0,6//1kV: 411.500đ/m

- CV/FR-150-0,6//1kV: 488.100đ/m

- CV/FR-185- 0,6//1kV: 607.200đ/m

- CV/FR-240-0,6//1kV: 791.400đ/m

- CV/FR-300- 0,6//1kV: 987.900đ/m

- CV/FR-400-0,6//1kV: 1.236.500đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)

Xem tiếp
Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0.6/1kV, AS/NZS 5000.1/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (1 lõi, ruột đồng, băng Mica, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC)

Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0.6/1kV, AS/NZS 5000.1/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (1 lõi, ruột đồng, băng Mica, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC)

- CXV/FR-1x1-0,6//1kV: 11.660đ/m

- CXV/FR-1x1,5-0,6//1kV: 13.800đ/m

- CXV/FR-1x2,5 -0,6//1kV: 18.000đ/m

- CXV/FR-1x4-0,6//1kV: 23.400đ/m

- CXV/FR-1x6-0,6//1kV: 30.600đ/m

- CXV/FR-1x10-0,6//1kV: 45.300đ/m

- CXV/FR-1x16-0,6//1kV: 64.100đ/m

- CXV/FR-1x25-0,6//1kV: 96.800đ/m

- CXV/FR-1x35-0,6//1kV: 129.500đ/m

- CXV/FR-1x50-0,6//1kV: 175.200đ/m

- CXV/FR-1x75-0,6//1kV: 242.900đ/m

- CXV/FR-1x95-0,6//1kV: 329.600đ/m

- CXV/FR-1x120-0,6//1kV: 421.200đ/m

- CXV/FR-1x150-0,6//1kV: 501.200đ/m

- CXV/FR-1x185-0,6//1kV: 619.200đ/m

- CXV/FR-1x240- 0,6//1kV: 804.900đ/m

- CXV/FR-1x300-0,6//1kV: 1.003.200đ/m

- CXV/FR-1x400-0,6//1kV: 1.272.800đ/m

- CXV/FR-1x500-0,6//1kV: 1.618.400đ/m

- CXV/FR-1x630-0,6//1kV: 2.079.000đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)Xem tiếp
Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0.6/1kV, TCVN 5935-1/IEC 60502-1, IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (2 lõi, ruột đồng, băng Mica, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC)

Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0.6/1kV, TCVN 5935-1/IEC 60502-1, IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (2 lõi, ruột đồng, băng Mica, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC)

- CXV/FR-2x1-0,6//1kV: 33.000đ/m

- CXV/FR-2x1,5-0,6//1kV: 38.100đ/m

- CXV/FR-2x2,5-0,6//1kV: 47.300đ/m

- CXV/FR-2x4-0,6//1kV: 61.200đ/m

- CXV/FR-2x6 -0,6//1kV: 77.700đ/m

- CXV/FR-2x10-0,6//1kV: 103.800đ/m

- CXV/FR-2x16-0,6//1kV: 147.000đ/m

- CXV/FR-2x25-0,6//1kV: 215.600đ/m

- CXV/FR-2x35-0,6//1kV: 282.900đ/m

- CXV/FR-2x50-0,6//1kV: 375.800đ/m

- CXV/FR-2x70-0,6//1kV: 513.800đ/m

- CXV/FR-2x95-0,6//1kV: 692.900đ/m

- CXV/FR-2x120-0,6//1kV: 888.500đ/m

- CXV/FR-2x150-0,6//1kV: 1.046.000đ/m

- CXV/FR-2x185-0,6//1kV: 1.295.100đ/m

- CXV/FR-2x240-0,6//1kV: 1.679.100đ/m

- CXV/FR-2x300-0,6//1kV: 2.094.600đ/m

- CXV/FR-2x400-0,6//1kV: 2.640.500đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)

Xem tiếp
Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0.6/1kV, TCVN 5935-1/IEC 60502-1, IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (3 lõi, ruột đồng, băng Mica, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC)

Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0.6/1kV, TCVN 5935-1/IEC 60502-1, IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (3 lõi, ruột đồng, băng Mica, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC)

- CXV/FR-3x1-0,6//1kV: 40.800đ/m

- CXV/FR-3x1,5-0,6//1kV: 47.100đ/m

- CXV/FR-3x2,5-0,6//1kV: 60.500đ/m

- CXV/FR-3x4-0,6//1kV: 79.200đ/m

- CXV/FR-3x6-0,6//1kV: 102.500đ/m

- CXV/FR-3x10- 0,6//1kV: 150.000đ/m

- CXV/FR-3x16-0,6//1kV: 209.700đ/m

- CXV/FR-3x25 -0,6//1kV: 306.900đ/m

- CXV/FR-3x35-0,6//1kV: 403.800đ/m

- CXV/FR-3x50-0,6//1kV: 543.200đ/m

- CXV/FR-3x70-0,6//1kV: 749.300đ/m

- CXV/FR-3x95-0,6//1kV: 1.016.700đ/m

- CXV/FR-3x120-0,6//1kV: 1.292.600đ/m

- CXV/FR-3x150-0,6//1kV: 1.544.300đ/m

- CXV/FR-3x185-0,6//1kV: 1.900.100đ/m

- CXV/FR-3x240-0,6//1kV: 2.457.600đ/m

- CXV/FR-3x300-0,6//1kV: 3.074.600đ/m

- CXV/FR-3x400-0,6//1kV: 3.905.900đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)Xem tiếp
Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0.6/1kV, TCVN 5935-1/IEC 60502-1, IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (4 lõi, ruột đồng, băng Mica, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC)

Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0.6/1kV, TCVN 5935-1/IEC 60502-1, IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (4 lõi, ruột đồng, băng Mica, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC)

- CXV/FR-4x1-0,6//1kV: 50.400đ/m

- CXV/FR-4x1,5-0,6//1kV: 59.600đ/m

- CXV/FR-4x2,5-0,6//1kV: 75.500đ/m

- CXV/FR-4x4-0,6//1kV: 100.200đ/m

- CXV/FR-4x6-0,6//1kV: 130.800đ/m

- CXV/FR-4x10-0,6//1kV: 192.000đ/m

- CXV/FR-4x16-0,6//1kV: 265.500đ/m

- CXV/FR-4x25-0,6//1kV: 397.400đ/m

- CXV/FR-4x35 -0,6//1kV: 527.300đ/m

- CXV/FR-4x50-0,6//1kV: 715.100đ/m

- CXV/FR-4x70-0,6//1kV: 989.700đ/m

- CXV/FR-4x95-0,6//1kV: 1.344.200đ/m

- CXV/FR-4x120-0,6//1kV: 1.716.500đ/m

- CXV/FR-4x150-0,6//1kV: 2.036.100đ/m

- CXV/FR-4x185-0,6//1kV: 2.527.200đ/m

- CXV/FR-4x240-0,6//1kV: 3.288.200đ/m

- CXV/FR-4x300-0,6//1kV: 4.088.900đ/m

- CXV/FR-4x400-0,6//1kV: 5.227.500đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)

Xem tiếp
Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0.6/1kV, TCVN 5935-1/IEC 60502-1, IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, băng Mica, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC)

Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0.6/1kV, TCVN 5935-1/IEC 60502-1, IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, băng Mica, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC)

- CXV/FR-3x2,5+1x1,5-0,6//1kV: 74.000đ/m

- CXV/FR-3x4+1x2,5-0,6//1kV: 93.900đ/m

- CXV/FR-3x6+1x4-0,6//1kV: 123.000đ/m

- CXV/FR-3x10+1x6-0,6//1kV: 176.700đ/m

- CXV/FR-3x16+1x10-0,6//1kV: 251.400đ/m

- CXV/FR-3x25+1x16-0,6//1kV: 365.700đ/m

- CXV/FR-3x35+1x16-0,6//1kV: 463.400đ/m

- CXV/FR-3x35+1x25-0,6//1kV: 495.200đ/m

- CXV/FR-3x50+1x25-0,6//1kV: 640.400đ/m

- CXV/FR-3x50+1x35-0,6//1kV: 672.500đ/m

- CXV/FR-3x70+1x35-0,6//1kV: 878.700đ/m

- CXV/FR-3x70+1x50-0,6//1kV: 921.600đ/m

- CXV/FR-3x95+1x50-0,6//1kV: 1.190.900đ/m

- CXV/FR-3x95+1x70-0,6//1kV: 1.259.100đ/m

- CXV/FR-3x120+1x70-0,6//1kV: 1.488.900đ/m

- CXV/FR-3x120+1x95-0,6//1kV: 1.585.700đ/m

- CXV/FR-3x150+1x70-0,6//1kV: 1.769.900đ/m

- CXV/FR-3x150+1x95-0,6//1kV: 1.857.600đ/m

- CXV/FR-3x185+1x95-0,6//1kV: 2.233.700đ/m

- CXV/FR-3x240+1x120-0,6//1kV: 2.879.000đ/m

- CXV/FR-3x240+1x150-0,6//1kV: 2.970.300đ/m

- CXV/FR-3x240+1x185-0,6//1kV: 3.100.800đ/m

- CXV/FR-3x300+1x150-0,6//1kV: 3.580.700đ/m

- CXV/FR-3x300+1x185-0,6//1kV: 3.101.100đ/m

- CXV/FR-3x400+1x185 -0,6//1kV: 4.566.300đ/m

- CXV/FR-3x400+1x240-0,6//1kV: 4.754.600đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)

Xem tiếp